Даниил Хармс „Поредица въпроси профучаваше“

by Владимир Сабоурин

Поредица въпроси профучаваше
под форма на леки петли.
Аз лежех. В мен струеше
без край поток от грехове.

І в ъ п р о с:
На небесните тела защо
(луни, звезди и сърпове)
на воля дадено им е
да препускат по известни криви?

О т г о в о р н а н е б е с н и т е т е л а:
Защото слепи сме.

ІІ в ъ п р о с:
На хората е дадено свободно да избират –
или дом, или лоб.
Защо няма катибр за нас?

О т г о в о р н а с ъ д б а т а:
Защото за хората е гроб.

Реклама