Даниил Хармс „Смъртта на старчето“

by Владимир Сабоурин

На едно старче му изскочило от носа малко топче и паднало на земята. Старчето се навело, за да вдигне това топче, и тогава от окото му изскочила малка пръчица и също паднала на земята. Старчето се изплашило и като не знаело какво да направи, помърдало с устни. В този момент от устата на старчето изскочило малко квадратче. Старчето се хванало с ръка за устата, но тогава от ръкава на старчето изскочила малка мишка. От страх на старчето му призляло и, за да не падне, то приклекнало. Но тогава нещо изхрущяло и, като мека плюшена шуба, то се свлякло на земята. Тогава от дюкяна на старчето изскочила дълга пръчица и на самия край на тази пръчица седяла тъничка птичка. Старчето понечило да извика, но едната му челюст се изметнала под другата и вместо да извика само слабо хълцукнало и затворило едното око. Другото око на старчето останало отворено и, като престанало да се движи и блести, станало неподвижно и мътно като при мъртъв човек. Тъй коварна смърт настигнала старчето, незнаещо часа си.

Реклама