Тези към ЛВ

by Владимир Сабоурин

 

1) „Литературен вестник” никога не е бил преобладаващо и определящо университетски вестник. Още от самото начало академията е движеща, но не контролираща сила на вестника.

2) В нито един момент от 25-годишната история на ЛВ не е имало пълно припокриване между сферите на литературата и академията. Точките на разминаване между литература и академия са били за вестника не по-малко важни и продуктивни от точките на среща.

3) ЛВ никога не е имал отчетлива йерархична структура на редакционната колегия. Колективният суверенитет на автономни редактори като негова отличителна черта неизменно го е отличавал през всички тези години от другите периодични издания за култура.

4) Колективният суверенитет на редакционната колегия на ЛВ никога не е копирал йерархичните структури на академията. Автономията на отделните редактори не е била функция на техните йерархични зависимости в сферата на академията.

5) „Литературен вестник” никога не е бил пряко и изцяло функция на 2-3 университетски катедри и тяхната специфична академична дейност.

6) Академията никога не е определяла чрез своите преки йерархични зависимости баланса на властта и разпределението на правомощията вътре във вестника.

7) „Литературен вестник” никога не се е управлявал от неявен център на властта извън вестника, разположен изцяло в сферата на академията и директно пренасящ йерархичната стълбица на взимането на решения от академията в литературата.

Аз, долуподписаният, смятам, че настоящото състояние на „Литературен вестник” пряко нарушава както основополагащия принцип на нейерархичност, така и наложили се през годините практики и баланси на силите между литература и академия.

Изхождайки от тези твърдения, призовавам в качеството си на дългогодишен сътрудник на ЛВ и академична фигура да се направят промени в редакционната колегия, които да възстановят баланса между академия и литература, основополагащ за „Литературен вестник”.

 

Владимир Сабоурин,
професор по антична и западноевропейска литература
сътрудник на ЛВ от 1994 г.

 

 

 

 

Advertisements