Към крушовидното време. Полетът на Александър Александрович (final cut)

by Владимир Сабоурин

 

L’acqua ch’io prendo già mai non si corse
Dante Paradiso, Canto II

 

1
Когато в началото на второто десетилетие на века
Ред Бул даде крила на скока от ръба на Космоса
И австриецът чието име е сходно с това на германския създател
На понятието естетика скочи от 39 км към видимо заоблената Земя
Като достигна свръхзвукова скорост при четириминутното
Свободно падане което беше поредната кулминация
В несвършващата психодрама на травмата на раждането
На модерната индивидуалност от енергийните напитки
Преживях скока в реално време и същевременно неведение
За полета на Александър Александрович Фридман
С аеростат през лятото на 1925-та поставил рекорд на СССР
По издигане достигайки височина от 7400 м с цял километър
По-високо от предходното национално постижение датиращо
От 1910-та (още в Руската империя) Александър Александрович умира
Два месеца след полета си от коремен тиф (хуманно халюциногенна болест)

2
Младият магистър по чиста и приложна математика
Има видим романс с дирижабли балони-сонди хвърчила аероплани
С турбулентната физика на хидро- и аеродинамиката
След като преминава от чистата математика към теорията на хаоса
На приложната метеорология Александър Александрович
През Първата световна война става доброволец в авиационна рота
Прапоршчик Фридман получава Георгиевски кръст 4-та степен за храброст
За въздушно разузнаване освен това той се занимава с въпроси на теорията
На прицелването при бомбардирането от аероплан съставя таблици
Рязко повишаващи вероятността за попадение на бомбата в целта
На 25 февруари 1915 г. той пише на научния си ръководител
Математика проф. Стеклов че наскоро му се отдал случай да провери
Валидността на съставените таблици по време на един полет над Перемишъл
Оказало се че бомбите падат почти по начина по който трябва
Да падат в съгласие с теорията за да я потвърди окончателно
В един от близките дни отново щял да полети в уравненията на движението
На бомбите съставени от Фридман влиза определен коефициент
Свързан с въздушното съпротивление чиято величина трябвало
Да се определи емпирично при реални бомбардировки непосредствено
Преди Октомврийската революция Фридман организира в Москва
Математическо бюро към завода Авиаприбор за съставяне
На прецизирани балистични таблици за бомбардировка от аероплан

3
В очерка за полета с аеростат публикуван в списанието Хочу все знать
Александър Александрович описва усещанията и преживяванията
В облаците пълна тишина пълен покой нищо не се вижда не знаеш
Над каква местност летиш нито теб те вижда някой нито ти виждаш
Някого пълна изолираност в началото достигат от земята звуците
На бита (Александър Александрович поставя думата в кавички)
По същото време Ейхенбаум въвежда понятието литературен бит
Литературната борба е изгубила предишния си радостен характер
Литературните групировки се образуват по признаци които могат
Да се нарекат литературно-битови въпросът как да се пише се смени с друг
„Как да бъдеш писател“ с други думи проблемът на литературата
Като такава бе затулен от проблема на писателя съвременността отведе
При литературно-битовия материал и литературно-битовите групировки
Със старото индивидуално-психологическо схващане за литература Витя
[Шкловски] предлага отново да почнат да пишат неразбираеми текстове
Като лисицата която рязко кривва встрани а кучето продължава да лети напред
Свирки на локомотиви звън пеене на петли лай на кучета
И тем подобни но скоро и те изчезват настъпва мъртва тишина
Прекъсвана само от странни удари по балона като с палки за барабан
(Това бил шумът от разгъването и разтягането на материята)

4
Фридман се заразява с тиф на връщане от лятна ваканция в Крим
Където във Феодосия на една от базите на ГГО (Главная геофизическая
Обсерватория) работи Наталия Евгениевна Малинина доктор
На физико-математическите науки познавала на младини
Маяковски и втора съпруга на Александър Александрович
Сключен е не само граждански но и църковен брак за да бъдело
По-здраво по думите на откривателя на разбягващата се Вселена
(От нея му се ражда син вече след смъртта му живот
Чието бъдеще е тайнствено а минало няма) на тази височина
Температурата е – 20 °С но студът не се усеща дори по сако
Буквално е горещо слънцето пече като на Юг ослепително
Блести отразявано от долния облачен слой над главата на аеронавта
Избеляващото синьо небе сякаш съвсем наблизо бледите нишки
На перести облаци (кислороден глад и моментни потъвания
В дълбока несвяст) между облачните хълмове въздухът изпълнен
С ледени кристалчета излъчвани сякаш от някакъв блестящ
Ярък център блестящо кълбо което на всички страни
Пръска кристалчета лед (не кълбовидна мълния на черна наковалня
А лъжливо слънце в ледена сфера) на повърхността на облаците отдолу
Сянката на балона обкръжена от аура бъдещето е тайнствено минало няма

5
Ако върху повърхността на балон отбележим две точки А и В (например
Две мъглявини или два кълбовидни купа) и почнем да го надуваме
Двете точки ще почнат да се раздалечават възможно е
Да се получи особен свят чиято кривина на пространството
Постоянна спрямо трите пространствени измерения се променя
Във времето т.е. зависи от една четвърта времева координата
Това ще бъде нов тип вселена която пулсира като в хиндуистки мит
За еоните на живота или като при сътворението на света от нищото
Където R на радиуса на кривината на пространството е функция само
От четвъртата времева координата (по този начин радиусът на кривината
На пространството може да се изменя с течение на времето) нека
Наречем този случай на друг възможен свят нестационарна вселена
R ще бъде нарастваща функция от t използвайки очевидна аналогия
Ще наричаме времевия отрязък необходим за нарастване на радиуса на кривината
От 0 до R време изминало от сътворението на света (времето изминало
От сътворението характеризира промеждутъка изтекъл от момента
Когато пространството е било математическа точка R = 0 до днешното му състояние)
Известно време Айнщайн смята предсказанието на Фридман за възможността
На една пулсираща вселена за прекалено ужасно, за да го приеме

6
Sehr geehrter Herr Professor! или в превод Многоуважаемый господин профессор!
Пише Фридман на Айнщайн след като многоуважаемия Herr Professor ужасен
Отказва да приеме нестационарната вселена представена в Бележката на Фридман
За кривината на пространството публикувана в Zeitschrift für Physik
От 29 юни 1922 г. (точно един месец след смъртта на Председателя на Земното кълбо)
Впечатлението на Хърбърт Уелс посетил през 1921-а Москва и Петроград
Гласи в унисон с усещането на Айнщайн Русия е в мъгла видяна от автора
На Машината на времето тъкмо по времето когато Фридман си представя тътена
На разширяващата се вселена разгъването и разтягането на материята
На балона (отдолу сянката му върху облаците обкръжена от ореол)
При опитите му да се види с Айнщайн, публично признал грешката си в Zs. f. Phys.
Без обаче да се откаже изглежда от ужаса си многоуважаемият господин професор
Заминава на дачата си във влака от Хамбург за Берлин Александър Александрович
Усеща как го наляга тъга при гледката на еднородната изотропна германска гора
И пише на Малинина не гора а някакъв архив нашият живот честно казано
С цялата му некултурност и с всичките му недостатъци ми харесва повече от буржоазния
Живот в Германия (междувременно Айнщайн благополучно стига до дачата си)

7
Мъглявините се оказват галактики и се разбягват доказвайки астрономически
Нестационарния модел на Вселената на Фридман Александър Александрович
Междувременно е покойник от четири години изводите отнасящи се до миналото
Са еднозначни в настоящия момент е налице разширяване следователно
По-рано плътността е била по-голяма в модела на Фридман е неизбежен
Изводът че е съществувал момент в който плътността е била безкрайна
(Този момент е удобно да се избере за начало на времето) дали астрономите
От далечното бъдеще ще говорят за „синьо“ или „виолетово“ отместване?
Не само в миналото но и в бъдещето решението на космологическите уравнения
Може да доведе до безкрайна плътност времето да се окаже с форма на круша

8
Светлината наблюдавана днес е била излъчена по-рано но еволюцията
На Вселената от мига на безкрайна плътност до настоящия момент обхваща
Определено време около 10 млрд. (по последни данни 13,72 милиарда) години
Поради това дори в един безкраен свят съществува хоризонт определено
Разстояние отговарящо на време на разпространение на светлината
От порядъка на около 10 млрд. години отвъд което се разполагат обекти
Принципно ненаблюдаеми в момента впрочем с течение на времето
Този хоризонт се разширява приблизително с 0,0000001 % за 100 години съгласно
Преценката на Зелдович в посветения на Фридман юбилеен брой на УФН
От юли 1963 г. (Хрущовото размразяване е снело забраната върху Големия взрив
Като „реакционна теория“ с баща свещеник одобрена от Ватикана през 1951 г.)
При наближаването на хоризонта червеното отместване се засилва
Т.е. възприеманата честота на светлината се стреми към нула
(Като при почервеняването на слънцето с наближаването на залеза)
Както при крайна така и при безкрайна вселена съществува принципен
Праг на наблюдаемост хоризонт отговарящ на нулева честота на възприеманата
Светлина и безкрайна плътност на излъчващото светлина тяло
Плътността на веществото се стреми към безкрайност при наближаването
На хоризонта Той отговаря на излъчването на светлина в мига на началото
Тоест в момента на безкрайна плътност и равен на нула радиус понятието за маса
На един затворен свят обаче е в известна степен мистично (смята съветският астрофизик)
Защото няма външно спрямо този свят пространство няма външен наблюдател
Който да може да определи гравитационното поле създавано от затворения свят
Извън себе си Какво е имало преди момента t = 0 при t < 0 например? Може би
Самият въпрос е нелегитимен както в теорията на относителността не съществува
Въпросът „кое събитие е било по-рано?“ за пространствено разделени събития
(На обратната страна на Луната има кратер Fridman с неустановена дълбочина)

9
Мечтата за почти триседмична (по-точно две седмици и половина)
Лятна ваканция в Крим най-сетне се осъществява (през Симферопол за Феодосия
Където е Малинина) на 17 август Александър Александрович се връща
В Петроград града на неговото откритие на разширяващата се Вселена
Който от една година вече е Ленинград първото издание на Светът
Като пространство и време от 1923 г. се е намирало в личната
Библиотека на Владимир Илич в Кремъл може би до Анализът на усещанията
И отношението на физическото към психическото на Мах нищо не предвещавало
Близкия край диагнозата коремен тиф е поставена в началото на септември
Около две седмици след връщането на Фридман от Крим времевият отрязък
Точно отговарял на продължителността на инкубационния период
(През един ведър летен ден на открито казва Мах светът вкупом
С неговото Аз веднъж му се явило като една взаимосвързана маса
От усещания които в Аза били само по-силно и осезаемо свързани
Курсив на Ернст Мах) Александър Александрович си припомня тогава
Че по пътя купил на една гара апетитни круши и (лекомислено!) не ги измил
Нелепа небрежност крушовидност на времето лекуващият лекар
Бухщаб разгласява в интервю за вечерното издание на Красная газета
Два дни след смъртта на Фридман следното бълнуването на покойния
Било изключително характерно той говорел за студенти спомнял си
Полета пробвал да прави някакви изчисления на моменти изглеждало
Сякаш изнася лекция (името на клюкарката лекар на немски означава Буква)
Времето било крушовидно Водите в които встъпвал не бил пресичал още никой.